Location:

PRAVIDLA AKCE NEPLIVEJ KREV, DARUJ KREV

PRAVIDLA AKCE „NEPLIVEJ KREV, DARUJ KREV. KUP JAKÝKOLIV VÝROBEK ZNAČKY PARODONTAX A MY DARUJEME 3 KČ NA PODPORU DÁRCOVSTVÍ KRVE. VÝROBCE PRODUKTŮ ZNAČKY PARODONTAX VE SPOLUPRÁCI S ČESKÝM ČERVENÝM KŘÍŽEM.“  

1. ZÁKLADNÍ PARAMETRY AKCE

1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („Pravidla“) akce „Neplivej krev, daruj krev. Kup jakýkoliv výrobek značky parodontax a my darujeme 3 Kč na podporu dárcovství krve. Výrobce produktů značky parodontax ve spolupráci s Českým červeným křížem.“ („Akce“).

1.2 Pořadatelem Akce je společnost GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., IČO: 036 55 067, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235686 („Pořadatel“).

1.3 Pořadatel Akci pořádá pod záštitou Českého červeného kříže, IČO: 004 26 547, se sídlem Rozdělovská 2467/63, Břevnov, 169 00 Praha 6, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 5090 („Český červený kříž“).

2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ AKCE

2.1 Akce bude probíhat od 17. května 2021 00:00:00 hod. do 13. června 2021 23:59:59 hod. („Doba konání Akce“) na území České republiky.

3. MECHANIKA AKCE

3.1 Pořadatel poskytne Českému červenému kříži peněžitý dar („Dar“) za účelem podpory jím realizovaných projektů zaměřených na rozvoj dárcovství krve v České republice, jehož konkrétní výše se vypočítá níže uvedeným způsobem:

(a) 3 Kč z každého balení kteréhokoli výrobku značky parodontax prodaného konečnému spotřebiteli na českém maloobchodním trhu během Doby konání Akce; a

(b) v každém případě však nejvýše 540.000 Kč.

3.2 Pro účely výpočtu výše Daru se počet balení výrobků značky parodontax prodaných konečnému spotřebiteli na českém maloobchodním trhu během Doby konání Akce určí následovně: 

(a) Jako zdroj pro výpočet počtu prodaných balení se použijí data společnosti ACNielsen Czech Republic s.r.o., IČO: 480 28 142, se sídlem Praha 4 – Nusle, budova CITY TOWER, Hvězdova 1716, PSČ 14 078 („ACNielsen“);

(b) Metodika výpočtu bude následující: 

(i) Jako základ pro výpočet se použije celkový odhad počtu balení výrobků značky parodontax prodaných konečnému spotřebiteli během Doby konání Akce dle týdenních prodejních dat za maloobchodní řetězce spolupracující se společností ACNielsen („Spolupracující řetězec“).

(ii) Tato prodejní data budou následně extrapolována na celý český maloobchodní trh na základě podílu prodejů Spolupracujících řetězců na celkovém českém maloobchodním trhu v roce 2020 určeném na základě statistiky vedené společností ACNielsen, a to samostatně pro kategorii „Zubní pasty“, kategorii „Manuální zubní kartáčky“ a kategorii „Ústní vody“.

3.3 Pořadatel poskytne Českému červenému kříži Dar nejpozději do 30. listopadu 2021.

3.4 Pořadatel k datu dle bodu 3.3 uveřejní skutečnou výši Daru na webové stránce  www.parodontax.cz.

3.5 Pořadatel v rámci Akce nepořádá žádnou výherní soutěž. Akce rovněž není veřejnou sbírkou ve smyslu zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů, neboť Dar je poskytován z vlastních prostředků Pořadatele a konečný spotřebitel se na Daru finančně nepodílí.

4. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Akce a po dobu uveřejnění skutečné výše Daru dle bodu 3.4 dostupná na webové stránce  www.parodontax.cz

4.2 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Akce či Akci zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodu. Takové změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů.

V Praze dne 14.5. 2021